Mail: info@erc.nl Postbus 5          8520 AA   Sint Nicolaasga Bezoekadres:     voormalige Landbouwschool De Rijlst 8         8521 NH   Sint Nicolaasga Tel. 0513-434146 (alleen klanten) Fax 0513-434272 Mail: info@erc.nl E-mail Mail: info@erc.nl wp517669ab.png


Een vervoersovereenkomst tussen opdrachtgever en eigenrijder werd tot 2016/7 niet door vele afgesloten. De opdrachtgever wilde nog wel eens een briefje sturen met de belangrijkste punten maar ook dat bleef er wel eens bij. Nu echter de overheid het verschil tussen werknemers en zelfstandigen beter wil afbakenen, of in ieder geval gemakkelijker kunnen vaststellen en controleren is een (goedgekeurde) vervoersovereenkomst plotseling zeer belangrijk geworden. Dat het met die overeenkomsten niet allemaal zo snel gaat heeft de praktijk al uitgewezen. De regelgeving rondom de zogenaamde “Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties”, vaak afgekort tot DBA, loopt echter al vanaf 1 mei 2016. Tot die tijd bleef de VAR (Verklaring ArbeidsRelatie) nog gewoon geldig, maar dat is deze nu niet meer. Tot 1 mei 2017 is er nog een overgangsregeling is. Voor die datum moet het wel geregeld zijn. Een beetje eigenrijder laat zien dat hij echt ondernemer is en heeft de overeenkomst geregeld voor die tijd.


Onze vervoersovereenkomst tussen eigenrijder en opdrachtgever is al op 13 oktober 2015 goedgekeurd en blijft gegarandeerd vijf jaar geldig, al heeft de eerste kamer nog een kleine wijziging afgedwongen, welke u overigens in onderling overleg toch weer gewoon mag toevoegen. Als u dus voor februari 2016 al de overeenkomst heeft gedownload is deze wel geldig. De latere versie is overigens gunstiger voor de eigenrijder. Als u met uw opdrachtgever onze overeenkomst sluit dan is uw opdrachtgever zeker dat u niet als werknemer wordt aangemerkt en als u aan het urencriterium voldoet (1225 uur per belastingjaar) en ook aan alle voorwaarden voor ondernemer (maar dat volgt al uit de overeenkomst), dan bent u ook zeker dat uw inkomsten als winst uit onderneming worden aangemerkt EN u alle ondernemersaftrekken geniet, vooropgesteld dat u werkt vanuit een eenmanszaak, VOF of CV.

wpe29b8724.png Een vervoersovereenkomst.. wp517669ab.png


De voorbeeldovereenkomst spreekt wel voor zich. U kunt dit met behulp van de toelichting wel voor elkaar krijgen. U moet de overeenkomst natuurlijk wel even overtikken. U vindt deze ook gewoon op de site van de Belastingdienst zie http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/ondernemen/modelovereenkomsten-in-plaats-van-var/modelovereenkomst-zoeken/individuele-overeenkomsten.


Wilt u het gemakkelijker? Wij maken de overeenkomst voor u klaar als u ons de benodigde gegevens stuurt. We rekenen er € 125,- exclusief btw voor. Onderaan vindt u een link naar de email.

Wat willen we van u weten (kijk ook in de toelichting):


Naam (volgens handelsregister) opdrachtgever,

adres opdrachtgever,

Verantwoordelijke persoon bij opdrachtgever (naam, voornaam en geboortedatum),


Naam (volgens handelsregister) van uzelf,

Adres van uzelf,

Uw naam, voornaam en geboortedatum,


Datum ingang overeenkomst en datum van tekenen overeenkomst,


Opgave wat u gebruikt een trekker of vrachtauto eventueel met aanhanger/oplegger als deze door u dient te worden geleverd. Eventueel opgave of er sprake is van internationaal of nationaal vervoer, op welke landen u gaat rijden en of er wel of niet gevaarlijke stoffen gaan worden vervoerd,


Opgave hoelang de overeenkomst gaat lopen: exacte datum of onbepaald,


Opgave van aantal weken dat er gereden gaat worden per jaar maximaal met een opgave van het aantal kilometers per jaar (dit is geschat). Verder opgave van het maximale aantal zondagen per jaar.


Opgave van het gegarandeerde aantal kilometers per jaar met opgave van het minimaal dan beschikbaar zijnde aantal weken per jaar,


Percentage maximale afwijking van werkelijk en computerkilometers (intussen rond de 5%),


Bepaling welke manier van afrekenen, 1, 2 of 3, waarbij 1 op basis van kilometers is, 2 tegen netto vrachtprijs en 3 tegen vrachtprijs:


Bij 1 opgeven de overeengekomen prijs per kilometer, de brandstofclausule: (percentage verhoging of verlaging uitgaande van welke basisprijs brandstof) en optioneel vergoeding wachturen met opgave na hoeveel minuten wachturen ontstaan, vergoeding per los- en  laadplek met opgave welk aantal al normaal is (zonder vergoeding), vergoeding van ferry, tolgelden, eurovigniet, brandstof koel-/vriesinstallatie etc en andere onkosten welke vergoed worden.


Bij 2 opgeven welk percentage de bemiddelaar/opdrachtgever voor zich zelf behoudt. Daarnaast de verwachte omzet van de eigenrijder over een jaar met het absolute minimum over een jaar.


Bij 3 opgeven de verwachte omzet van de eigenrijder over een jaar met het absolute minimum over een jaar.Opgave of er met afvalstoffen wordt gereden en er dientengevolge opname moet zijn op de VIHB lijst. Aanvullend kunnen hier ook andere toevoegingen komen, zoals ten aanzien van levend vervoer en vervoersmiddelenvervoer.


Opgave van het aantal dagen waarna de factuur maximaal behoort te worden betaald door de opdrachtgever,


Opgave als er een oplegger/aanhanger van de opdrachtgever wordt gebruikt,


Opgave van de stad/dorp voor domicilie. Dit is van belang bij problemen.  De locatie bepaalt overigens steeds minder waar een rechtszaak gaat plaatsvinden.


Opgave van het bedrag wat als direct opeisbare boete gaat gelden bij wanprestatie (na aanschrijving overigens). Men kan hier denken aan € 1.000,-, maar het kan natuurlijk ook in veelvouden hiervan.


Nogmaals, als u wilt dat wij de vervoersovereenkomst voor u maken, ga dan naar de klik hieronder voor de email, waar u de gegevens zoals hierboven al aangegeven kunt u invullen. De vetgedrukte stukken komen in de email terug:


Klik hier voor de email.


Daarna gaat u met de overeenkomst naar uw opdrachtgever en na ondertekening bewaart u beide een exemplaar van de overeenkomst bij uw administratie. U ben in ieder geval tot het vervallen van de overeenkomst cq. tot einde 2020 gevrijwaard van ellende met de Belastingdienst (op dit gebied uiteraard), vooropgesteld uiteraard dat u zich beide houdt aan hetgeen in de overeenkomst staat.

wpe29b8724.png Wat moet er ingevuld worden?